NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

14 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI CÓ TƯ DUY HỆ THỐNG

Inforgraphic này trình bày 14 thói quen của người có tư duy hệ thống, theo đó họ sẽ hiểu thực tế thông qua mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống hơn là chỉ hiểu các thành phần riêng rẽ.

14-habits

Nguồn: http://watersfoundation.org

November 15, 2016
Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018