NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT 02:15:00
BÀI 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ 04:30:00
BÀI 3: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG 04:30:00
BÀI 4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI 04:30:00
BÀI 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC 04:30:00
BÀI 6: TÍNH TOÁN KHẤU HAO VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU THUẾ 04:30:00
BÀI 7: QUY HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 04:30:00
BÀI 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH DỰ ÁN 04:30:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[QUAN TRỌNG] BẢNG TRA KINH TẾ KỸ THUẬT 00:00:00
ENGINEERING ECONOMY 00:00:00
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT 00:10:00
BÀI 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ 00:10:00
BÀI 3: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG 00:10:00
BÀI 4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI 00:10:00
BÀI 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC 00:10:00
BÀI 6: TÍNH TOÁN KHẤU HAO VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU THUẾ 00:10:00
BÀI 7: QUY HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 00:10:00
BÀI 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH DỰ ÁN 00:10:00
Apply for Course
  • 365 Days
  • Course Badge
277 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Nguyen Tuan
  • Profile photo of Ngọc Thắm
  • Profile photo of CNTThanh
  • Profile photo of Tú Tin Tức
  • Profile photo of Hieu Vu

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018